Tonya Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri (Yaz)

2020-2021 Eğitim Öğretim  Yılı Staj Duyurusu
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi itibarıyla henüz ikinci yarıyıl derslerine devam eden ara sınıf öğrencileri ile dönem sonu itibarıyla mezun durumunda olamayan ve daha önce zorunlu stajlarını yapmayan öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde Üniversitemiz dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarda yüz yüze yapmaları gereken zorunlu stajlarını pandeminin getirdiği mücbir sebepler ya da fiili imkânsızlıktan dolayı dijital imkânlar kullanarak uzaktan eğitim yoluyla ilgili birimlerin ilgili kurullarının belirleyeceği ödev, proje, performans/tasarım, dosya hazırlığı vb. faaliyetler ile yapmalarına karar verilmiştir.
Dosya hazırlama kuralları ve teslim tarihleri Bahar Yarıyılı Final sınavlarının sona ermesini takip eden ilk iş günü içinde yayımlanacaktır. Gelişmeler için sitemizi takip ediniz.
Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
 
STAJ YÖNERGESİ VE AÇIKLAMALAR
Sevgili öğrenciler staj sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikli olarak staj yönergesini indirerek dikkatlice okuyunuz.
Staj Yönergesini indirmek için tıklatınız.

Zorunlu yaz stajı başvuru evraklarınızı hazırlamadan önce aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Başvuru esnasında transkript bilgileriniz dikkate alınacağı için transkriptinizi mutlaka yanınızda bulundurunuz.
Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 14. Maddesi gereği yaz stajı başvurusunda bulunacak öğrencilerin ilk aşamada aşağıdaki şartları yerine getirmeleri esastır.
  • Birinci staj döneminde staj yapabilmek için öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda genel not ortalamalarının en az 1,00 ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler staj yapamazlar. Buna rağmen ilgili şartları sağlamış fakat mazeretleri (hastalık, kaza, birinci derece yakınların vefatı, resmi görevlendirmeler, vb.) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun bulunan (kaza ve hastalık durumlarında resmi belge veya devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur) ve birinci sınıfın sonunda staj yapamayan öğrenciler, ikinci sınıfın (dördüncü yarıyılın) sonunda ve/veya takip eden eğitim öğretim yıllarında belirlenen zamanlarda hem birinci hem de ikinci 20 günlük stajlarını farklı işyerlerinde yapmakla yükümlüdürler.
  • İkinci dönem 20 iş günlük stajı yapacak öğrencilerin ilk üç yarıyıla ait genel not ortalamalarının en az 1,80 olması ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.
  • Eğitim - öğretim dönemleri içinde, sınav dönemleri dâhil staj çalışması yapılamaz. Ancak, öğrenci bütün derslerini başarmış buna karşın stajını henüz tamamlayamamışsa veya dördüncü yarıyılın sonunda devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu ders bulunmadığı takdirde, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayını alarak staj döneminin tamamı eğitim öğretim yılı içerisinde sınav dönemlerine gelmeyen herhangi bir tarihte stajını yapabilir.
STAJ REHBERİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sevgili Öğrenciler, 
Staj işlemlerinize başlamadan önce aşağıdaki iş akış şemasını indirip mutlaka okuyunuz.

Staj Rehberini ve İş Akış Şemasını İndirmek İçin Tıklayınız (PDF)
Staj Rehberini ve İş Akış Şemasını İndirmek İçin Tıklayınız (WORD)
STAJ BAŞVUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Staj Başvuru Formu (3 Adet Resimli Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve ilgili staj komisyon başkanı tarafından imzalanacaktır)
2- Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi
3- Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğin Ön ve Arka Yüzü, Kağıdın Tek Yüzüne Çekilmelidir)
5- İş yeri Staj Sözleşmesi 
(Uygulama Yapılacak Birimin İstediği Kadar Hazırlanacaktır-  ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır)
6- Fotoğraflı Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşlerinden Temin Edebilirsiniz)
Staja başlamadan en az 5 gün önce bu formu doldurunuz.
Not: Evrakların ilgili alanları doldurulmadan kesinlikle imzaya getirmeyiniz. Evraklarınızı aşağıda belirtilen başvuru süresi içerisinde öğrenci işlerine teslim ediniz.
STAJ DEFTERLERİ
Aşağıdan kendinize uygun olan staj defterini indiriniz.
Not: Staj defteri ve ilgili belgeler Tonya MYO öğrenci işlerine imza karşılığı teslim  edilmelidir. 
STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ
Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.
Staj Muafiyeti ve İntibak 
Madde 15 – (1) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili daha önce kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda Ek 1’deki Tablo 1’de belirtilen iş günü kadar sigortalı olarak çalışmışlarsa, belgelendirmek kaydıyla bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla staj çalışmasından muaf sayılabilirler.
(2) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında yeterli süre staj yapmış ve başarılı olmuşlarsa; MYO tarafından belirlenen staj yapılabilecek işyerleri kriterlerine uygunluğu, süresi, içeriği ve sonucunun belgelendirilmesi koşuluyla stajları bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla kabul edilebilir ve staj çalışmasından muaf sayılabilirler.
(3) Meslek liselerinde öğrenim görmüş olan öğrencilerin lise öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları muafiyet için kabul edilmez.
(4) Üniversite ile geçici olarak kısa veya uzun süreli ilişiği kesilmiş öğrenciler (kayıt dondurma, uzaklaştırma cezası alma, sağlık raporu alma, vb.,), bu zaman zarfında staj yapamazlar.
Muafiyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Staj Muafiyet Talep Formu (Kamuda Çalışanlar İçin)
Staj Muafiyet Talep Formu (Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
SGK Hizmet Döküm Belgesi
Görev Belgesi

Not: Belgeler tamamlanarak Tonya MYO öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 
 STAJ KOMİSYON DEĞERLENDİRME FORMU
Staj Komisyonu Tarafından Mülakat Esnasında Doldurulması Gereken Form (Bölüm Staj Komisyon Tutanağı)
 
STAJ KOMİSYONLARI VE ÜYELER
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri
Öğr. Gör. Elif OKUR (Başkan)
Öğr. Gör. Canan SARI (Üye)
Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ (Üye)
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri
Öğr. Gör. Esra BEKİRCAN (Başkan)
Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN (Üye)
Öğr. Gör. Galip USTA (Üye)
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj Komisyonu Başkan ve Üyeleri
Öğr. Gör. Barış TÜRKER  (Başkan)
Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aysun YAĞCI ŞENTÜRK (Üye)
Yüksekokul Staj Koordinatörü
 Öğr. Gör. Galip USTA

 
STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Aşağıda belirtilen tarihlerden size veya hastaneye uygun olan tarih aralıkları seçilerek başvuru formuna yazılmalıdır. Aşağıda belirtilen tarihlere bağlı kalmak şartıyla hangi tarihler arasında staj yapacağınızı belirleyiniz. Belirtilen tarihlerin dışında staj yapılamaz. Ancak tüm derslerini başarmış (bitirmiş) sadece staj eğitimi kalan öğrenciler bölüm staj komisyonunun onayı ile farklı tarihlerde staj yapabilirler. 1. sınıfın sonunda stajını yapmamış öğrencilerde (Toplam 40 gün yapacak olanlar) bölüm staj komisyonunun onayı ile farklı tarihlerde staj yapabilirler.

20 İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin : (Yaşlı Bakım- Fizyoterapi)

1. GRUP
Staj başlangıç tarihi : 29.06.2020
Staj bitiş tarihi : 27.07.2020
2. GRUP
Staj başlangıç tarihi : 06.07.2020
Staj bitiş tarihi : 06.08.2020
3. GRUP
Staj başlangıç tarihi : 04.08.2020
Staj bitiş tarihi :  31.08.2020
Yaz Dönemi Staj Başvuru Formu Teslim Tarihi:  20-24 Nisan 2020 (Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir)

30 İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin : (İlk ve Acil Yardım)

1. GRUP
Staj başlangıç tarihi : 29.06.2020
Staj bitiş tarihi : 12.08.2020
2. GRUP
Staj başlangıç tarihi :  06.07.2020
Staj bitiş tarihi : 20.08.2020
3. GRUP
Staj başlangıç tarihi : 16.07.2020
Staj bitiş tarihi : 31.08.2020
Yaz Dönemi Staj Başvuru Formu Teslim Tarihi:  20-24 Nisan 2020 (Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir)
 

 STAJ EVRAKLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  • Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir.  
  • İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır.
  • Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.
PROGRAM BAZINDA STAJ SÜRELERİ
STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Stajın Değerlendirilmesi
Madde 19 - (1)
Her iki staj döneminde değerlendirme farklı şekilde yapılır. İki staj döneminde de stajın değerlendirilmesinde ilk aşama öğrencilerin staj evraklarının incelenmesidir. Birinci staj döneminin değerlendirmesinde staj evraklarının incelenmesine ek olarak ayrıca Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılır.
(2) Öğrencilerin staj dosyası, Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Komisyon mevcut staj dosyasını, devam çizelgesini, işyerinden gelen değerlendirme raporunu, varsa ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak inceler ve stajın öncelikle bu yönergeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını, dosyanın belirlenen ilkelere uygun biçimde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder ve 100 üzerinden bir puan verir.
(3) Staj evraklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında evrakların herhangi bir yerinde intihal, tahribat veya kopyaya rastlanması durumunda ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır ve stajı geçersiz sayılır
(4) Birinci stajını (İkinci yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) yapan öğrencilerin staj değerlendirme sınavına girmeleri zorunludur. Birinci staj dönemi için takip eden Güz dönemi (üçüncü yarıyıl) içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından sözlü veya yazılı sınav yapılır. Bu sınavlarda öğrencilere staj işyerlerinin özellikleri, stajda meslekleriyle ilgili deneyimleri, yaptıkları çalışmaları ve etkinlikler, çalışmalarıyla ilgili karşılaştıkları zorlukları ve kendi çözüm önerileri ile öğrendikleri yeni, bilgi ve beceriler hakkında sorular sözlü sorulur, gerekirse uygulama yaptırılabilir.
(5) Öğrencilerin birinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %40’ı; staj dosyasından alınan notun %20’si ve Bölüm/Program Staj Komisyonu değerlendirmesinin %40’ı alınarak hesaplanır. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim I dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.
(6) Sınav sonuçları tutanak altına alınır, stajı kabul edilen ve edilmeyen öğrencilerin listesi hazırlanarak, bölümün ilgili staj birimine gönderilir.
(7) İkinci staj dönemi (dördüncü yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) için değerlendirme her yaz dönemi sonunda akademik takvime göre Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftasında ve gerekli görülen hallerde eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır. Bu aşamada yukarıda açıklandığı gibi öğrencilerin sadece staj evrakları incelenerek değerlendirme yapılır. Öğrencilerin ikinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %60’ı ve staj evraklarından alınan notun %40’ı alınarak hesaplanır. Yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaz. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. 7 Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim II dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.
(8) Kabul edilmiş mazeretleri nedeniyle birinci 20 günlük stajlarını dördüncü yarıyılın sonunda yapan öğrencilerin sınavları ikinci 20 günlük staj dönemine başlamadan hemen önce veya ikinci 20 günlük staj dönemini bitirdikten sonra ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün akademik takvime göre kararlaştıracağı bir tarihte veya gerekli görülen hallerde eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır.
(9) Beşinci yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler şartları yerine getirmeleri koşuluyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince belirlenecek uygun tarihlerde yapılacak staj değerlendirme sınavlarına girebilirler.
(10) Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için özellikle ikinci staj dönemi değerlendirme işlemlerinin mutlaka yeni eğitim öğretim yılı veya dönemi başlamadan önce sonlandırılması ve öğrencilerin stajlarının kabul edilip edilmediğine karar verilmesi gerekmektedir. Stajlarını yapmayan öğrencilere mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.
(11) Staj evrakları ve sonuçları Bölüm Başkanlıklarınca düzenli olarak arşivlenir.
(12) Yasal öğrenim süresi içinde stajını yapmayan öğrencilerin ilgili mevzuat gereği kaydı silinir
 
NOTLAMA SİSTEMİ
MADDE 23 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.
(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
(4) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.
(5) (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

Pandemi Dönemi Staj Duyurusu (2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi)
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Dönemi (COVID-19) Staj Duyurusu
Menüyü Kapat