Tonya Meslek Yüksekokulu

Hassas Görevler

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREVLER VE BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONELLER

 
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.
 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
 • İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
 • Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
 • İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
 • İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
 • İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
 • İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
 • Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Hizmet Alanı Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Sorumlu Olduğu Yönetici
 
 
 
 
 
Eğitim- Öğretim
 1. Sınav sorularının basılması ve değerlendirilmesi.
 2. Öğrencilerin çalışmalarının ve sınav sonuçlarının zamanında duyurulması.
 3. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve titizlikle yapılması.
 4. Öğrenci başarısı ve derse devamının izlenmesi.
 5. Yüksekokul kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.
 6. Öğrencilerin özel-kişisel bilgilerine saygı gösterilmesi, bu bilgilerin gizli tutulması.
 7. Öğrencilerin çalışmalarının ve performanslarının adil-tarafsız ve dürüst olarak değerlendirilmesi.
 8. Ders planlarının güncellenmesi.
 9. Ders ve sınav programlarının zamanında hazırlanıp ilan edilmesi.
 10. Öğrenci Disiplin soruşturmaları.
 
 
 
 
 
 
Yüksekokul Öğretim Elemanları
 
 
 
 
 
 
Müdür
 
 
Bilişim Sistemleri
 1. Birim web sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması.
 2. Bilişim sistemlerinde meydana gelebilecek sorunlarla ilgilenmek.
 3. Veri kaybına karşı bilgilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi.
 4. Korsan ve virüs saldırılarına karşı koruyucu yazılım programlarıyla önlem alınması.
 5. Yeni bilgi teknolojilerinin izlenmesi.
 
 
Müdür Yardımcıları
Bilim Personeli
 
 
Müdür
 
 
 
 
Yönetim ve
İdari İşler
 1. Bilgi edinme başvurularının değerlendirilmesi.
 2. Yüksekokul Kurul kararları ve gizli yazıların hazırlanması.
 3. Süreli ve günlü yazıların takibi, sonuçlandırılması.
 4. Yıllık izinlerin düzenlenmesi.
 5. İş tanımlarının hazırlanması.
 6. Kanun ve diğer hukuki düzenlemelerin takibi, işlemlerin buna göre yürütülmesi.
 7. Vekil personel görevlendirilmesi.
 8. Personel kadro çalışmaları.
 9. Belgelerin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi.
 10. İdarenin verdiği görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılması.
 11. Kamu mallarının korunması ve ekonomik ve etkin kullanılması.
 12. Yüksekokul kurul ve komisyon sorumluluklarını yerine getirilmesi.
 
 
 
 
 
Müdür Yardımcıları Bölüm Başkanı Yüksekokul Sekreteri
 
 
 
 
 
 
Müdür
 
 
 
 
 
 
 
Mali İşler
 1. İhale ve satın alma faaliyetleri.
 2. Dayanıklı taşınırların düşüm işlemleri (stok takibi, sayım, muayene ve kabul işlemleri vb.)
 3. Ödeme evrakının düzenlenmesi.
 4. Bütçe taslağının hazırlanması ve bütçe yönetimi, ödeneklerin takibi.
 5. Piyasa fiyat araştırma komisyonu, muayene ve kabul komisyonu üyeliği.
 6. Teknik şartname ve sözleşme hazırlanması.
 7. Muhasebe işlemleri.
 8. Harcama talimatını verilmesi.
 9. Ödeme evrakının incelenmesi ve ödemelerin zamanında yapılması.
 10. Borç sorgulaması yapılması.
 11. Taleplerin bütçe imkanları ve önceliklerine göre değerlendirilmesi.
 12. Ayrıntılı finans programının hazırlanması.
 13. Ödenek takibi, tenkis, revize, ödenek aktarma ve ek ödenek talepleri.
 14. Bütçe sonuçlarının değerlendirilmesi.
 15. Ödemelerle ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesi.
 16. Mali işlemlerle ilgili mevzuatın takibi ve uygulanması.
 
 
 
 
 
 
 
 
Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Sekreteri
Harcama Yetkilisi
Muhasebe Memuru
V.H.K.İ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müdür
İç Kontrol
 1. İç kontrol sisteminin benimsenmesi.
 2. İç kontrol sisteminin izlenmesi.
 3. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 4. Görev tanımlarının yapılması.
 5. Etik ilkelere uyulması.
 6. Süreç, prosedür ve iş akışlarının uygulanması.
 
 
İç Kontrol Komisyon Üyeleri
 
 
Müdür
Sivil Savunma Hizmetleri
 1. Sivil savunma ekiplerinin belirlenmesi.
 2.  Acil eylem planlarının hazırlanması.
 Komisyon Üyeleri Müdür
 
Menüyü Kapat