Tonya Meslek Yüksekokulu

Görev Tanımları

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi : Yüksekokul Müdürü
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokul Kurullarına Başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
Yüksekokul ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini planlamak.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlanmak.
Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için alt birimleri koordine etmek
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak.
Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
Diğer görev ve sorumluluklar
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korunmasını sağlamak
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi : Müdür Yardımcıları
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.
Yüksekokul Müdürü yüksekokulda bulunmadığı zaman ona vekalet etmek
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korunmasını sağlamak
Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Yüksekokul Sekreterine yardımcı olmak
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Yüksekokul Müdürü ve Sekreterine yardımcı olmak
Bölümler arası koordinasyon sağlayarak eğitim-öğretimin düzenli yürütülmesini sağlamak
Ders programları, görevlendirmeleri ve ders dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
 
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi :  Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü Başkanı
                Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Başkanı
                Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı
 
SORUMLULUKLAR
2547 sayılı Akademik Personel Kanun’un ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak
Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak
Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek
Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak
Prosedürlerin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek
Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak
Bölümüyle ilgili ders görevlendirmelerini yapmak ve Müdürlük Makamına bilgi vermek.
Akademik kurul toplantılarını yapmak ve başkanlık etmek
Bölümün ders planlarını ve ders içeriklerini, branş öğretim elemanlarıyla ve komisyon marifetiyle düzenleyip Müdürlük Makamını bilgilendirmek
 
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi :  Bölüm Başkan Yardımcısı
 
SORUMLULUKLAR
Programdan Sorumlu olan Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı tarafından “Başkan Yardımcısı” olarak seçilir ve programın yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkan Yardımcıları bölümün özelliğine göre birden fazla olabilir.
Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde danışmanlık yapmak.
Program için Bologna, Erasmus, Farabi vb. programların çalışmalarına katılmak.
Program içi planlanan etkinliklerin yürütülmesini sağlamak ve Bölüm Başkanına bildirmek.
Öğrencilerin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
Öğrencinin ihtiyaç duyduğu mevzuat (ders içeriği, transkript, yatay ve dikey geçiş, ders alma, ders bırakma, kredi hesaplama, disiplin yönetmeliği vb.) işlemleri hususunda danışmanlık yapmak.
Program derslerinin günlük olarak yoklamalarının alınmasını ve düzenli olarak öğrenci bilgi sistemine girilmesini kontrol etmek.
Sınav programlarını (derslerin, gözetmen sayılarının ve sınav salonlarının) kontrol etmek. 
Bölümdeki psikolojik ve rehberlik desteğine ihtiyacı olan öğrencileri PDR merkezine yönlendirmek ve bu öğrencilerin eğitim-öğretim ve becerilerinin takibini sağlamak ve Bölüm Başkanını bilgilendirmek.
Program öğrencilerinin staj komisyonu dahilinde her türlü staj işlerinin takibini ve onayını gerçekleştirmek.
Program öğrencilerinin mezuniyet işlemlerini takip etmek ve mezuniyetini onaylamak.
Bölüm Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Bölüm Başkan Yardımcısı Görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Bölüm Başkanına karşı sorumludur.
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi :  Öğretim Üyesi 
 
SORUMLULUKLAR
Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.
Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
Danışmanlık görevini ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.
Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.
Meslek Yüksek Okulu Müdürünün ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Görevi :  Öğretim Görevlisi
 
SORUMLULUKLAR
Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.
Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
Danışmanlık görevini ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.
Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.
Meslek Yüksek Okulu Müdürünün ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Adı Soyadı : Hakan KAMİLOĞLU
Görevi : Yüksekokul Sekreteri
 
SORUMLULUKLAR
İlgili mevzuat uyarınca verilen görevler ile Müdür tarafından verilen görevleri yapmak. Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
İdari personel tarafından yapılan Yüksekokul, akademik ve idari personel ile ilgili iç ve dış yazışmaların yapılmasının, dosyalanmasının ve arşivlenmesinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak.
Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
Yüksekokulun demirbaş, temizlik, kırtasiye, ders araçları vb. tüketim malzemelerinin temini ile bakım ve onarımlarını yaptırılması hususunda harcama yetkilisi olarak Müdürü bilgilendirmek, Müdürün vereceği talimat doğrultusunda yapılacak işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararlarını Yüksekokul ‘a bağlı birimlere veya ilgili kurum / kişilere iletmek.
Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak.
Program dışı konferans salonu, toplantı salonu, laboratuvarlar ve dersliklerin ayarlanmasında gelen talepler doğrultusunda Müdürü bilgilendirmek, yapılacak işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yüksekokulun ve Yüksekokula bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini yapmak, takip ve kontrol etmek ve sonuçları Yüksekokul Müdürüne bildirmek.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.
İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasını yürütmek.
Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
Diğer görev ve sorumluluklar
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
Kullanılan araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmek.
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
2547 sayılı Kanun’un ilgili idari teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak.
 
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Adı Soyadı : Mehmet BEKAR
Görevi : Tahakkuk – Muhasebe - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokul personellerinin maaş, ek ders, yolluklar ve diğer özlük hakları ile ilgili alacaklarının ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını için gerekli işlemleri hazırlamak.
Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak.
Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
Ödenekleri zamanında ve yerinde kullanmak.
Personel Daire Başkanlığından gelen terfi durumlarını sisteme aktararak takibini yapmak.
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılması gereken işlemleri yürütmek.
Yüksekokula alınacak öğretim elemanlarının dosyasını inceleyen jürilere yapılacak ödeme işlemlerini yürütmek.
Akademik ve idari personelle ilgili özlük, terfi, kesinti ve her türlü yazışma işlemlerini yapmak.
Yüksekokulun İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarını yürütmek, iş ve işlemlerin yürütülmesinde İç Kontrol Eylem Planına uygun hareket etmek.
Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Aylık Çalışma Puantaj Cetvelini hazırlayıp, Rektörlüğe bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.
İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine ve Müdürlük Makamına karşı sorumludur.
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapmak.
Taşınır mal kayıt kontrol işlemlerini yapmak.
Depodaki malzemelerin giriş, çıkış ve kontrol işlemlerini yapmak.
Taşınır İşlem Fişi kesmek.
Ambar kaydı tutmak.
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığına Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporunu zamanında göndermek.
 
 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu
Adı Soyadı : Mehmet BEKAR
Görevi : Öğrenci İşleri – Yazı İşleri – Personel İşleri
 
SORUMLULUKLAR
Eğitim-öğretim faaliyetleri ve Yüksekokul öğrencileri ile ilgili yazışmaları yürütmek.
Yeni öğrencilerin kayıtlarını yapmak, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (yatay ve dikey geçiş yoluyla gelenler dahil) kayıtlarının ve bilgilerinin otomasyon programına aktarılmasını denetlemek, problemleri Yüksekokul Sekreterine iletmek.
Fakülte/Yüksekokullardan öğrencilerle ilgili gelen Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.
Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
Öğrenci belgesi, transkript vb. belgeleri hazırlamak.
Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurmak.
Ders kayıt tarihlerinden önce, Ders Giriş Programı Kullanılarak (Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş Programı) sistemde yeni açılacak olan dersler, şubeler, ders verecek öğretim elemanı ve derslerle ilgili bilgileri programa girmek,
Ders kayıt tarihlerinden önce her öğrenci için Bölümler tarafından atanan danışman bilgilerini programa girmek.
Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
Öğrencilerin stajla ilgili işe giriş-çıkış sigorta işlemleri ve aylık tahakkuk işlemlerini yapmak.
Servis dersleri için yapılan muafiyet sınav sonuçlarının ilanını yapar ve bu sonuçlar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür.
Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulunda alınan kararlardan öğrenci ve eğitim-öğretim ile ilgili olanların yazışmalarını yapmak.
Yüksekokul personellerinin maaş, ek ders, yolluklar ve diğer özlük hakları ile ilgili alacaklarının ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
Öğretim elemanları tarafından hazırlanarak bildirilen ders yükü formlarını (F1) dikkate alarak ders saatli öğretim elemanlarının aylık ders ücretlerini hazırlayıp bildirmek.
Personelden gelen dilekçeleri kabul etmek ve Yüksekokul Sekreterini bilgilendirmek.
Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibini yaparak, süre bitiminden en az bir ay önce Müdürlük Makamına sunulmak üzere Yüksekokul Sekreterine iletmek.
Yüksekokul Akademik personelinin görev uzatımını hazırlamak ve takip etmek.
Personelin izin, rapor ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, ilgili evrakları düzenlemek.
Yüksekokul Sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve takip etmek.
Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterin verdiği diğer işleri yapmak.
 
 
Menüyü Kapat